Aktywna Integracja w Powiecie Otwockim

Stowarzyszenie „Na Całe Życie” informuje, że jako Partner

Powiatu Otwockiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w terminie

od 1 września 2019 r. do 30 września 2021 r. realizuje projekt:

 

„Aktywna integracja w powiecie otwockim”

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 56 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu otwockiego

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock tel. 22 788 40 44

 

Projekt „Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,

Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem