Dla Rodziny – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Na Całe Życie. Zleceniodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie publiczne z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Termin realizacji projektu w okresie od 23.06.2020 r. do 30.11.2022 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, reintegracji rodzin, ochrony macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych sieroctwem, a także wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, ze zdiagnozowanym już kryzysem w rodzinie i w zakresie wspierania rodzin objętych wszystkimi formami rodzinnej pieczy zastępczej.

W szczególności organizacje współpracujące z: powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi, psychologami, pedagogami w zakresie pomocy rodzinom z dziećmi poprzez świadczenie usług specjalistycznych i poradnictwa rodzinnego, mającego na celu wzmocnienie samodzielności rodzin z dziećmi.

Działania mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej np.: współpraca poza finansowa przy rekrutacji rodzin z dziećmi, które objęte są wsparciem tych jednostek.

Głównym celem zadania publicznego jest wzrost integracji społecznej oraz wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych tj. 60 rodzin z terenu województwa mazowieckiego, w okresie 3 lat realizacji projektu 2020 – 2022.

Założeniem zadania publicznego jest wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w zwiększeniu kompetencji społecznych i wychowawczych. Dzięki warsztatom i indywidualnemu wsparciu dorośli uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w kompetencje, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie ich rodzin. Dzięki indywidualnemu wsparciu będą potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami w których się znajdują (ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezradność lub z którymi się stykają na co dzień. Dzieci w projekcie otrzymają wsparcie mające na celu podniesienie ich kompetencji społecznych, rozwojowych i edukacyjnych.

Ww. założenia będą osiągnięte przez uczestników dzięki realizacji zadań:

  1. Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego
  2. Konsultacje indywidualne psychologiczne,
  3. Warsztaty umiejętności społecznych,
  4. Konsultacje indywidualne pedagogiczne,
  5. Warsztaty umiejętności wychowawczych (z uwzględnieniem wieku dzieci będą to „Warsztaty bez klapsa” lub „Program Wzmacniania Rodziny”),
  6. Warsztaty z zakresu komunikacji bez przemocy,
  7. Warsztaty z zakresu premediacji,
  8. Zajęcia kulturalno – edukacyjne z elementami sportu,
  9. Wyjazd terapeutyczny.

Zapisy: zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@nacalezycie.org

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 790 554 430