Chcemy dać ludziom szansę zobaczenia innego świata pełnego barw.
Chcemy sprawić żeby każdy z nas częściej się śmiał.
Chcemy, żeby dzieci i młodzież uwierzyły w swoje możliwości i odnalazły swoje miejsce w tym świecie.
Chcemy, aby ludzie starsi przestali czuć się odrzuceni, niechciani i niepotrzebni.

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Mimo, iż głównie działamy w sferze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zarówno z placówek opiekuńczo-wychowawczych jak i w ostatnich latach dzieci emigrantów realizujemy projekty również w sferze:

  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • działalność charytatywna.