KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873).

Wolontariuszem w Stowarzyszeniu Na Całe Życie może zostać osoba:

  1. niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego,
  2. pełnoletnia:
    • która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;
    • która ma pełną zdolność do czynności prawnych.