UMOWA – POROZUMIENIE

Osoba decydująca się wykonywać świadczenie pracy na zasadach wolontariatu w Stowarzyszeniu Na Całe Życie zawiera z prezesem organizacji umowę cywilnoprawną zwaną umową-porozumieniem. Określa ona:

  • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń,
  • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w na wyjeździe,
  • postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Umowy – porozumienia są zawierane między stronami na okres powyżej 30 dni.

Na prośbę wolontariusza prezes Stowarzyszenia Na Całe Życie może wydać pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń. Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego świadczenie wolontariusza nie będzie wpływało na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego. Wolontariusza nie obowiązują także np. zawarte w kodeksie pracy postanowienia dotyczące urlopów lub czasu pracy.