OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KLIENTA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie”, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Całe Życie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@nacalezycie.org
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem ze świadczeń Stowarzyszenia,
  w szczególności w zakresie pomocy społecznej, pracą socjalną, rozpoznaniem socjalnych potrzeb społecznych, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej, realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, realizacją programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup, tworzeniem sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, organizacją wypoczynków dzieci i młodzieży.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gminy/miasta, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz innych instytucji publicznych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, urzędów miasta/gminy, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz instytucji publicznych, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych, lub do zakończenia celu przetwarzania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.