Podsumowanie projektu pn. „W Rodzinie Siła” – mazowiecki program wsparcia rodziny dofinansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Zadanie publiczne realizowane było od: 2020-06-23 do: 2020-12-31 na podstawie umowy 27/MCPS/09/2020/B/PZ. Partnerem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Dzięki odpowiedniej promocji zadania (informacje w lokalnej prasie, na stronach internetowych, portalach społecznościowych, lokalnych organizacjach i instytucjach), nawiązaniu współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, a tym samym ich pracownikami (m.in. OPS Dzielnicy Włochy) do projektu w roku 2020 zostało z rekrutowanych 10 rodzin, które cechowała chęć zmiany, podwyższenia swoich kompetencji zarówno społecznych jak i wychowawczych. Grupa w 2020 r. 10 rodzin składała się z 15 osób dorosłych oraz 15 dzieci.

Skorzystali oni z następujących działania:

 • konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego
 • konsultacje indywidualne psychologiczne dzieci i młodzieży
 • konsultacje indywidualne pedagogiczne
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów (z uwzględnieniem wieku dzieci będą to Warsztaty “Bez klapsa” lub Program Wzmacniania Rodziny)
 • zajęcia kulturalno – edukacyjne z elementami sportu dla dzieci, młodzieży i rodzin
  wyjazd terapeutyczny.

Realizacja powyższych działań przyczyniła się do osiągnięcia celów szczegółowych danego zadania publicznego. 10 rodziny biorących udział w projekcie:

 • podniosło wiedzę oraz nabyło kompetencje społeczne i wychowawcze;
 • poprawiło funkcjonowanie społeczne;
 • uporządkowało wiedzę nt. roli i zadań Rodziców/Opiekunów i Szkoły/Przedszkola w procesie wychowawczym dzieci;
 • nabyło umiejętności wyznaczania granic i zasad przez Rodziców/Opiekunów;
 • usystematyzowało wiedzę i doświadczenie w zakresie wyznaczania kar i nagród;
 • zdobyło praktyczne wskazówki dotyczące motywowania dzieci do odrabiania lekcji i wykonywania obowiązków domowych.

Uczestnicy projektu dzięki nabytym powyższym umiejętnościom mogli dokonać trwałej zmiany w swojej sytuacji życiowej. Wyposażeni w wiedzę, kompetencje, motywację do wytrwałości mogli poprawić swoje relacje społeczne, rodzinne oraz zawodowe. Przyczyniło się to do wzmocnienia samodzielności, u osób dorosłych rozwoju i funkcjonowania w rodzinie, u dzieci podniesienia poziomu kompetencji rozwojowych i edukacyjnych.