POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Operatorem strony www.nacalezycie.org jest Stowarzyszenie Na Całe Życie z siedzibą w Józefowie 05-420, ul. Godebskiego 67 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000329554, NIP 5213526504, REGON 141841919.
  2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
   3. Poprzez gromadzenie logów strony www przez operatora hostingowego
 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Całe Życie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@nacalezycie.org
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy
   z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem ze świadczeń Stowarzyszenia,
   w szczególności w zakresie pomocy społecznej, pracą socjalną, rozpoznaniem socjalnych potrzeb społecznych, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, realizacją programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup, tworzeniem sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, organizacją wypoczynków dzieci i młodzieży.
  5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gminy/miasta, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz innych instytucji publicznych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, urzędów miasta/gminy, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz instytucji publicznych, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych, lub do zakończenia celu przetwarzania.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej.
  12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. INFORMACJE W FORMULARZACH
  1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika
  2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego
 4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
  1. Strona korzysta z plików cookies
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
   2. Utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła
   3. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
  5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. LOGI STRONY
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie strony. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania strony oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania
   2. czas wysłania odpowiedzi
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik
   6. informacje o przeglądarce użytkownika
   7. informacje o adresie IP
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stroną
 6. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania
 7. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry