§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Stowarzyszenia Na Całe Życie, dostępny pod adresem internetowym nacalezycie.org, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Całe Życie z siedzibą w Józefowie, ul. Godebskiego 67 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000329554, NIP 5213526504, REGON 141841919
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 • Sprzedawca – Stowarzyszenie Na Całe Życie z siedzibą w Józefowie, ul. Godebskiego 67 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000329554, NIP 5213526504, REGON 141841919
 • Nabywca – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nacalezycie.org – zakładka eventy. Sklep zwany również eventy.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Moje konto – w celu dokonania zakupu konieczne jest założenie konta na stronie www.nacalezycie.org/moje-konto/.
 • Pliki do pobrania – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wszystkie dokumenty konieczne do realizacji zakupionej usługi

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 • Adres Sprzedawcy:
  Stowarzyszenie Na Całe Życie
  ul. Godebskiego 67
  05-420 Józefów
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 506 043 484
 • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@nacalezycie.org
 • Główny numer rachunku bankowego Sprzedawcy to:  88 1750 0012 0000 0000 3842 6718

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (email),
c.    włączona obsługa plików cookies.

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po wypełnieniu formularza Zamówienia, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na założenie Konta „Moje konto” na wskazane dane.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Sprzedawca prowadzi działalność odpłatną statutową

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 • Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
 • Kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” aby dokonać płatności w określonym terminie.

§7 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Zakupione Produkty będące usługami, świadczone przez Sprzedawcę nie wymagają dostawy – poświadczeniem zawarcia umowy jest potwierdzenie dokonania zakupu w Sklepie. Usługi będą realizowane zgodnie z informacją zawartą na stronie Produktu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności elektronicznej – przelew.

§8 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wpłaty Klient powinien dokonać bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. W celu dokonania płatności w transzach konieczny kontakt telefoniczny. Potwierdzenie uczestnictwa w obozie nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. Dane osobowe Klienta będą użyte do przetworzenia zamówienia, obsługi wizyty na stronie internetowej Sprzedawcy oraz dla innych celów o których mówi  polityka prywatności Sprzedawcy.
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Zakupione przez Klienta usługi zostaną wykonane na warunkach ustalonych w opisie danej usługi.

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od umowy Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Każdorazowa rezygnacja z umowy jest rozpatrywana indywidualnie.

§10 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. Stowarzyszenie Na Całe Życie.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowy
 3. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia   sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.