WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE REKREACYJNO – SPORTOWYM Z ELEMENTAMI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH ‘SARNÓWEK 2018’

 1. ZAWARCIE UMOWY

  1. Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z zgłoszeniem online oraz Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku stanowią Umowę uczestnictwa w Obozie Rekreacyjno – Sportowym z Elementami Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych organizowanym przez: Stowarzyszenie Na Całe Życie z siedzibą w Józefowie (05-420) przy ul. Godebskiego 67.
  2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, wysłaniu zgłoszenia online oraz wpłaceniu bezzwrotnego zadatku w wysokości ustalonej przez Organizatora.
  3. W letnich Obozach Rekreacyjno – Sportowych może uczestniczyć każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat za zgodą prawnych opiekunów, pod warunkiem, że będzie uczestniczyło w obozie przeznaczonym dla swojej grupy wiekowej.
  4. Umowę na rzecz osoby chcącej uczestniczyć w Obozie Rekreacyjno – Sportowym podpisuje jej opiekun prawny lub instytucją która finansuje pobyt dziecka na obozie.
  5. W przypadku rażącego łamania regulaminu, niewłaściwego zachowania w latach poprzednich, organizator może odmówić udziału dziecka w obozie. W tym przypadku następuje zwrot wpłaconego zadatku.
 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Przy zapisie Uczestnik wpłaca zadatek w wysokości 250 zł.
  2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów wyjazdu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem obozu.
  3. Wpłaty należy dokonać w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto bankowe.
  4. Nie dokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. II.2 stanowi podstawę do wykreślenia dziecka z listy uczestników obozu, czyli rezygnację z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 3. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

  1. O wszelkich zmianach w Umowie Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, uważane jest za akceptację warunków zmienionej Umowy.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, względnie świadczeń jeśli ich realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora.
 4. CENY

  1. Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala jego organizator.
  2. Ceny są podane przez Organizatora w szczegółowych informacjach o obozach
  3. Uczestnicy mogą starać się o dofinansowanie wypoczynku. Państwo w budżetach wojewodów corocznie zabezpiecza środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundusze te są przekazywane Organizatorom w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych przez kuratoria oświaty. Organizatorzy zobowiązują się do przyznania w rekrutacji pierwszeństwa uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w art.92b ustawy.
  4. Cena podana przez Organizatora jest ceną łączną za organizację obozu. Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie), ubezpieczenie NNW, opiekę kadry wychowawczej, transport oraz realizację programu – zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz warsztatowe podane w ofercie.
 5. REZYGNACJA

  1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić tylko w formie pisemnej.
  2. Koszt rezygnacji z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora wynosi:
   1. bez względu na termin rezygnacji zadatek jest bezzwrotny
   2. do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o zadatek oraz koszt zakwaterowania uczestnika w ośrodku
   3. poniżej 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.
  3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z obozu bez ponoszenia kosztów w przypadku gdy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w obozie i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.
  4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń np. spóźnienie się na oficjalne rozpoczęcie obozu, skrócenie pobytu, rezygnacja z wybranych zajęć przewidzianych przez program.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.
  3. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu.
  4. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa.
  5. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku zapewnienia przez Organizatora świadczeń zastępczych o tej samej wartości.
  6. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od czasu wyjazdu na obóz do czasu przekazania opiekunom po powrocie na miejsce zbiórki.
  7. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
  8. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę.
  9. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestnika.
  10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy.
  11. Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki.
 7. UBEZPIECZENIE

  1. Organizator oświadcza, że wychowawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
  2. Uczestnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  3. Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć z wybranym przez siebie Ubezpieczycielem na własną rękę.
  4. Uczestnik może zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w siedzibie Organizatora. Aktualne zasady ubezpieczenia uczestników są do wglądu najwcześniej tydzień przed planowanym terminem obozu.
 8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I JEGO OPIEKUNA

  1. Uczestnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie Organizatora tj. https://nacalezycie.org/panel-rezerwacji/
  2. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego obozu.
  3. Osoba wypełniająca Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku jest zobowiązana do podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia.
  4. Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z miejsca zbiórki w ustalonym terminie. W innym wypadku kierownik obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.
  5. Opiekun dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik lub wychowawca obozu sobie tego zażyczą.
  6. Uczestnik musi w czasie obozu posiadać aktualną legitymację szkolną.
  7. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek podany na stronie organizatora.
  8. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
  9. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora /kierownik, wychowawcy, pomoc wychowawcy, animatorzy, instruktorzy, ratownicy/.
  10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
  11. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi opiekun dziecka.
  12. Na obozach rekreacyjno – sportowych obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie zasad i zażywanie w/w substancji może spowodować usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt rodziców (opiekunów).
  13. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, dziecko może zostać usunięte z obozu na koszt opiekuna dziecka.