Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

Wolontariat, to dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie.

Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu, będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji bądź instytucji.

e-mail: wolontariat@nacalezycie.org

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariuszem w Stowarzyszeniu Na Całe Życie może zostać osoba:

  1. niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego,
  2. pełnoletnia:
    • która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;
    • która ma pełną zdolność do czynności prawnych.