PRAWA WOLONTARIUSZA

Wolontariuszowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami;
  • prawo do informacji o wszystkich przysługujących prawach i ciążących na wolontariuszu obowiązkach;
  • prawo do wykonywania świadczeń w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, wyposażenie w odpowiednie środki ochrony osobistej;
  • możliwość skorzystania ze szkoleń w zakresie wykonywanych świadczeń wolontariackich;
  • prezes jest zobowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.