Podsumowanie projektu pn. „Dla Rodziny” – mazowiecki program wsparcia dziecka i rodziny dofinansowano przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Zadanie publiczne realizowane było od: 2020-06-23 do: 2020-12-31 na podstawie umowy 26/MCPS/09/2020/B/PZ. Partnerem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez wykonanie zamierzonych działań. Dzięki dobrze przeprowadzonej kampanii promocyjnej, a w jej konsekwencji rekrutacji rodzin, w projekcie w 2020 roku wzięło udział 20 rodzin, które były gotowe do podjęcia działań prowadzących do poprawy sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej. Ogółem w zadaniu brało udział 20 osób dorosłych oraz 30 dzieci. Uczestnicy skorzystali z działań: konsultacji indywidualnych w formie coachingu rodzinnego, konsultacji indywidualnych psychologicznych dzieci i młodzieży, warsztatów umiejętności społecznych dla rodziców/opiekunów, konsultacji indywidualnych pedagogicznych, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów (z uwzględnieniem wieku dzieci będą to Warsztaty bez klapsa lub Program Wzmacniania Rodziny), warsztatów z zakresu komunikacji bez przemocy dla rodziców i opiekunów, warsztatów z zakresu premediacji, zajęć kulturalno-edukacyjnych z elementami sportu dla dzieci, młodzieży i rodzin, wyjazdu terapeutycznego.

Realizacja powyższych zadań bezpośrednio przyczyniła się do osiągnięcia celów szczegółowych zadania publicznego takich jak:

wzrostu wiedzy i nabycia kompetencji społecznych i wychowawczych,
poprawy funkcjonowania społecznego,
uporządkowaniu wiedzy nt. roli i zadań rodziców/opiekunów i szkoły/przedszkola w procesie wychowawczym dzieci,
nabyciu umiejętności wyznaczania granic i zasad przez rodziców/opiekunów,
usystematyzowaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie wyznaczania kar i nagród,
zdobyciu praktycznych wskazówek dotyczących motywowania dzieci do odrabiania lekcji. Dzięki udziałowi w działaniach uczestnicy posiedli kompetencje i widzę, które pozytywnie przełożą się na funkcjonowanie ich rodzin.

Po indywidualnych warsztatach, konsultacjach i zajęciach uczestnicy projektu nabyli umiejętności dokonania trwałej zmiany w ich sytuacji życiowej, zmiany polegającej na radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (takimi jak: przemoc, uzależnienia, czy ubóstwo), poprawie relacji społecznych, rodzinnych, zawodowych, poprawie funkcjonowania emocjonalnego zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań:

  1. Konsultacje indywidualne w formie coachingu rodzinnego. Podczas spotkań coach wspierał rodziców w procesie wychowywania dzieci, dawał im przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawiły jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparciu. Kluczowym elementem tego procesu były wartości rodzica oraz cele jakie rodzic chciał w związku z nim realizować. W procesie relacji coachingowej to rodzic był ekspertem, zadaniem coacha było udzielić wsparcia rodzicowi w odpowiedzeniu sobie na pytania: Co jest dla mnie ważne? Jakim rodzicem chce być? Jakiego dorosłego chce wychować? Jakim chce być człowiekiem w przyszłości i co mogę zrobić już teraz by mu w tym pomóc. Konsultacje odbywały się w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8, w środowisku oraz przy użyciu telefonu i narzędzi informatycznych. Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach. Uzupełnienie: Zajęcia realizowane były w miejscach dostosowanych do potrzeb uczestników tj. miejsc publicznych, m.in. parki, siedziby i biura organizacji, Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) we Włochach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (podpisane porozumienie z OPS) jak również miejscach zamieszkania rodzin. Jednak z uwagi na możliwość zapewnienia bezpiecznych i intymnych warunków do rozmów miejsca realizacji zmieniały się według potrzeb uczestników oraz na ich wyraźną prośbę. Jednocześnie z uwagi na zaostrzenia wprowadzane przez rząd w miejscach spotkań wprowadzano dodatkowe środki bezpieczeństwa (zgodnie z obecnie obowiązującymi na dany moment).
  2. Konsultacje indywidualne psychologiczne dzieci i młodzieży. Celem konsultacji psychologicznych było głębsze zrozumienie trudnej sytuacji rodziny. Psycholog zbierał w bezpośredniej rozmowie najważniejsze informacje, aby podjąć decyzje o kontynuacji współpracy oraz w jakiej formie. Poradnictwo psychologiczne obejmowało pracę z rodzinami nad relacjami rodzinnymi, komunikacją wewnątrzrodzinną, rolami w rodzinie, wartościach rodziny i jej poszczególnych członków. Psycholog na bieżąco wspierał rodziny, dzieci i młodzież w codziennym funkcjonowaniu. Psycholog podejmował działania, które zmierzały do zażegnania problemów, których źródło tkwiło w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych. Specjalista realizował swoje usługi w środowisku. Konsultacje odbywały się również w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8 oraz przy użyciu narzędzi informatycznych i telefonu. Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach. Uzupełnienie: Zajęcia realizowane były w miejscach dostosowanych do potrzeb uczestników tj. miejsc publicznych, m.in. parki, siedziby i biura organizacji, Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) we Włochach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (podpisane porozumienie z OPS) jak również miejscach zamieszkania rodzin. Jednak z uwagi na możliwość zapewnienia bezpiecznych i intymnych warunków do rozmów miejsca realizacji zmieniały się według potrzeb uczestników oraz na ich wyraźną prośbę. Jednocześnie z uwagi na zaostrzenia wprowadzane przez rząd w miejscach spotkań wprowadzano dodatkowe środki bezpieczeństwa (zgodnie z obecnie obowiązującymi na dany moment).
  3. Warsztaty umiejętności społecznych dla rodziców/opiekunów. Celem warsztatów była integracja grupy, poznania siebie, wypracowanie wspólnych norm i zasad obowiązujących w grupie, uzyskanie informacji o skutecznej komunikacji między ludźmi (komunikacja werbalna i niewerbalna), poznanie i ćwiczenie zasad uważnego słuchania i dobrej komunikacji, lepsze rozumienie komunikatów przekazywanych różnymi kanałami. Podczas warsztatów uczestnicy zwiększyli wiedzę na temat zasad współpracy z instytucjami pomocowymi. Dowiedzieli się w jaki sposób wykorzystać własne zasoby do poprawy sytuacji osobistej i rodzinnej oraz innego spojrzenia na konflikt. Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności radzenia sobie z konfliktem poprzez mediacje. Warsztaty odbyły się w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8 prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (podpisane porozumienie z OPS) Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach.
  4. Konsultacje indywidualne pedagogiczne. Poradnictwo pedagogiczne obejmowało wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic- dziecko. Konsultacje z pedagogiem miały na celu wspomagać rozwój dziecka. Pedagog wspierał edukację dziecka, udzielał poradnictwa dotyczącego potrzeb, faz rozwojowych dziecka, informował o możliwościach, uprawnieniach, formach i miejscach wspierania rodziny. Konsultacje odbywały w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8, w środowisku oraz przy użyciu telefonu. Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach. Uzupełnienie: Zajęcia realizowane były w miejscach dostosowanych do potrzeb uczestników tj. miejsc publicznych, m.in. parki, siedziby i biura organizacji, Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) we Włochach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (podpisane porozumienie z OPS) jak również miejscach zamieszkania rodzin. Jednak z uwagi na możliwość zapewnienia bezpiecznych i intymnych warunków do rozmów miejsca realizacji zmieniały się według potrzeb uczestników oraz na ich wyraźną prośbę. Jednocześnie z uwagi na zaostrzenia wprowadzane przez rząd w miejscach spotkań wprowadzano dodatkowe środki bezpieczeństwa (zgodnie z obecnie obowiązującymi na dany moment).
  5. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów (z uwzględnieniem wieku dzieci będą to Warsztaty bez klapsa lub Program Wzmacniania Rodziny). Podczas warsztatów umiejętności wychowawczych trenerzy pracowali z rodzinami nad rozwijaniem umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć praktycznie uczyli się dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniem, poznawali świat uczuć dziecka oraz własny. Podczas zajęć starano się wypracować z rodzicami/opiekunami nowe sposoby postępowania z dzieckiem. Rodzice wymieniali się swoimi doświadczeniami. Z uwagi na zróżnicowany wiek dzieci zrealizowano dwa rodzaje warsztatów: 1) Warsztaty “Bez klapsa” przeznaczone dla rodziców dzieci do lat 9, przeżywających bezradność i frustracje w wychowaniu swoich dzieci, zainteresowanych skutecznym wychowaniem bez przemocy. Program “Bez Klapsa” zrealizowany został za pomocą Zoom’a w miesiącu wrzesień – listopad. 2) Program Wzmacniania Rodziny PWR 10-14 dla rodzin posiadających dzieci w wieku powyżej 10 roku życia. Celem PWR jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież. Cel ten jest osiągany poprzez rozwijania zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalenie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków. Program PWR odbył się w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8 w miesiącach wrzesień – październik. Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach.
  6. Warsztaty z zakresu komunikacji bez przemocy dla rodziców i opiekunów. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji z dzieckiem i otoczeniem bez przemocy. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak postępować w przypadku, kiedy dziecko mówi “nie”. Omówiono granice w życiu rodziny i zwiększono wiedzę jak je wyznaczyć, ocenili nagrody i kary i ich wpływ na rozwój dziecka. Rodzice otrzymali wytyczne jak budować głęboką relację z dzieckiem. Zapoznali się z tym co to przemoc i agresja i jak sobie z nią radzić. Uczestnicy doskonalili wyrażanie siebie i stawianie granic, pogłębili umiejętność słuchania, nauczyli się jak dbać zarazem o siebie i o drugą osobę, a także radzić sobie z trudnymi decyzjami z przeszłości. Warsztaty odbywały w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8 oraz przy użyciu narzędzi informatycznych Zoom. Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach.
  7. Warsztaty z zakresu premediacji. Celem mediacji rodzinnych było wyposażenie uczestników zadania w wiedzę z zakresu mediacji, nauka rozwiązywania konfliktów. Mediator miał za zadanie pomoc w ustaleniu źródła problemu i przy woli stron wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania. Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach. Warsztaty zrealizowano za pomocą Zoom’a.
  8. Zajęcia kulturalno – edukacyjne z elementami sportu dla dzieci, młodzieży i rodzin. Zrealizowano: wyjście do Ogrodów Kosmosu – podczas spotkania przeprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe. Wprowadzono uczestników w tematykę jazdy na rowerze, zaprezentowano elementy samoobrony oraz deskę SUP; wyjście do kina; zajęcia kulturalno-integracyjne z wykorzystaniem rytmiki bębniarskiej; zajęcia deski SUP nad Zegrzem; – zajęcia z elementami samoobrony w Powsinie, połączone z wycieczką rowerową do Wilanowa (dwa razy). Podczas spotkań zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób uczestniczących w spotkaniach.
  9. Wyjazd terapeutyczny. Zrealizowano w terminie: 2020-10-09 – 2020-10-10. Organizacja wyjazdu do Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Krynica Morska-Piaski. Wyjazd miał na celu integrację rodzin, pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego z rodziną, wzmocnieniu chęci zmiany obecnego funkcjonowania na lepsze, poprawy postaw społecznych i wychowawczych uczestników. Podczas wyjazdu uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, zajęć terapeutycznych, spaceru brzegiem morza, zajęć z elementami jogi, strzelania z broni ASG, pływania na deskach SUP. Wieczorem odbyły się integracyjne gry i zabawy przy ognisku. W wyjeździe wzięło udział 40 uczestników projektu oraz kadra składająca się z 5 wolontariuszy i 3 specjalistów. Podczas podróży zachowano wszystkie środki ostrożności związane z sytuacją epidemiologiczną. Zapewniono płyn dezynfekujący, robiono pomiar temperatury i monitorowano stan zdrowia osób. W zespole, który sprawdzał stan zdrowia uczestników była osoba, która posiada kurs KPP.